همفکران
1399/10/29
10:42
#کدال #شفاف_سازی #کایتا 📌انعقاد قرارداد مهم موضوع قرارداد: امضای توافقنامه با شهرداری قرچک مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک شششدانگ سه قطعه زمین کا...

#کدال


#شفاف_سازی


#کایتا📌انعقاد قرارداد مهمموضوع قرارداد: امضای توافقنامه با شهرداری قرچک مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک شششدانگ سه قطعه زمین کارخانهانتهای خبر

0
0