محسن حسنلو
1399/08/25
08:41
#وبانک 💢 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 💢 سهم در ساختار ۵-۳ حالت صعودی قرار دارد و با تشکیل واگرایی مثبت حالت صعودی به خود گرفته است. @HasanluMohsen

#وبانک💢 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 💢سهم در ساختار ۵-۳ حالت صعودی قرار دارد و با تشکیل واگرایی مثبت حالت صعودی به خود گرفته است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0