بتاسهم
1399/09/30
18:19
#شبندر هم در حسابرسی شده رشد سود داشته و 6 ماهه 1234 ریال سود حسابرسی شده محقق کرده است این عدد 1081 ریال بود

#شبندر هم در حسابرسی شده رشد سود داشته و ۶ ماهه ۱۲۳۴ ریال سود حسابرسی شده محقق کرده است این عدد ۱۰۸۱ ریال بود


انتهای خبر

0
0