سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1401/06/01
09:52
خساپا دلیل عرضه های زیاد خط مقاومتی است کوتاه مدتی ها تا بالای 220 تثبیت نشه ورود نداره ..تثبیت بالای 220 میتونه 340 هدف باشد

خساپا دلیل عرضه های زیاد خط مقاومتی است کوتاه مدتی ها تا بالای ۲۲۰ تثبیت نشه ورود نداره ..تثبیت بالای ۲۲۰ میتونه ۳۴۰ هدف باشدانتهای خبر

0
0