پارسیس تحلیل
1399/11/08
21:00
#ویژه نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی همچنان بین 19 تا 20 در پایان 24 دی 1399، میانگین نرخ بازدهی #اخزا به 19.5 درصد رسید./کانال تحلیلی پارسیس

#ویژهنرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی همچنان بین ۱۹ تا ۲۰در پایان ۲۴ دی ۱۳۹۹، میانگین نرخ بازدهی #اخزا به ۱۹.۵ درصد رسید./کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0