کدال۳۶۰
1401/06/02
11:19
#وسرضوی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/...

#وسرضوی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسرضوی با سرمایه ثبت شده ۳۵۰,۰۱۷,۸۳۳ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۸,۶۰۲,۷۷۵ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳۴۹,۶۹۰,۷۱۱ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۷٪ به مبلغ ۳۷۳,۸۰۶,۸۷۷ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۱:۱۹:۵۴ (۹۲۸۲۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0