پارسیس تحلیل
1401/02/09
12:32
#کدال #زمستان ✳️ عملکرد زمستان شرکتها (18) #غمارگ #قشرین #ثشرق #فجوش #فن‌آوا #وهور #ثامان #وارس #ثاصفا #خفولا 🔹 ادامه دارد کانال تحلیلی پارسیس

#کدال #زمستان✳️ عملکرد زمستان شرکتها (۱۸)#غمارگ #قشرین #ثشرق #فجوش #فن‌آوا #وهور #ثامان #وارس #ثاصفا #خفولا🔹 ادامه داردکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0