اتاق فکر بورسی
1400/09/01
22:54
#اخابر مقاومت مهم پیش رو در محدوده 830 قرار دارد که شکست و تثبیت بالای این قیمت می تواند مسیر را برای رسیدن به قیمت های 1000 و 1200 هموار کند

#اخابر


مقاومت مهم پیش رو در محدوده ۸۳۰ قرار دارد که شکست و تثبیت بالای این قیمت می تواند مسیر را برای رسیدن به قیمت های ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ هموار کندانتهای خبر

0
0