بتاسهم
1399/12/03
14:39
#شدوص در دی و بهمن کم شد سهم بهمن 271 و دی 320 میلیارد ریال فروش داشت ، اذر با فروش خوب 407 میلیاردریالی ، ابان با فروش 281 میلیارد ریالی مواجه ش...

#شدوص در دی و بهمن کم شد


سهم بهمن ۲۷۱ و دی ۳۲۰ میلیارد ریال فروش داشت ، اذر با فروش خوب ۴۰۷ میلیاردریالی ، ابان با فروش ۲۸۱ میلیارد ریالی مواجه شده است و ۲۹۸۱ میلیارد ریال جمع فروش ۱۱ ماهه بوده و مدت مشابه این عدد ۲۳۵۲ میلیارد ریال بودهانتهای خبر

0
0