بتاسهم
1399/10/07
02:36
#اوان اوان در آذر ماه درآمد در حدود 12 میلیارد تومانی گزارش کرده و جمع درآمد نه ماهه امسال را به 132 میلیارد تومان رسانده که 73 درصد بیشتر از مدت ...

#اوان


اوان در آذر ماه درآمد در حدود ۱۲ میلیارد تومانی گزارش کرده و جمع درآمد نه ماهه امسال را به ۱۳۲ میلیارد تومان رسانده که ۷۳ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است./همفکرانانتهای خبر

0
0