بورس۲۴
1401/02/07
17:02
عملکرد ۱ ماهه «حآفرین»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز نو آفرین در مدت ۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۱۰ میلیارد تومان بود.

عملکرد 1 ماهه «حآفرین»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز نو آفرین در مدت ۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.در مدت مشابه سال قبل این رقم حدود ۱۰ میلیارد تومان بود.


حآفرینحآفرین
انتهای خبر

0
0