تجریش بورس
1399/08/25
10:46
#رانفور حدود 40 ملیون حجم و در آستانه صف خرید معاملاتش بسیار جذاب است صرفا برسی بیشتر با خودتان ✔️

#رانفورحدود ۴۰ ملیون حجم و در آستانه صف خریدمعاملاتش بسیار جذاب استصرفا برسی بیشتر با خودتان ✔️انتهای خبر

0
0