تکنیکال ثنایی
1399/10/09
08:21
#پرداخت همچنان مثبت از سقف قبلی گذشت.اهداف خوبی دارد.

#پرداخت همچنان مثبت از سقف قبلی گذشت.اهداف خوبی دارد.


انتهای خبر

0
0