پارسیس تحلیل
1401/02/01
16:00
#کدال #زمستان ❇️ گزارش عملکرد زمستان شرکتها(9) #فباهنر #تنوین #وبشهر #ساروم #شیران #قشهد #کتوکا #سنیر #ثرود #فلامی 🔹 ادامه دارد کانال تحلیلی پا...

#کدال #زمستان❇️ گزارش عملکرد زمستان شرکتها(۹)#فباهنر #تنوین #وبشهر #ساروم #شیران #قشهد #کتوکا #سنیر #ثرود #فلامی🔹 ادامه داردکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0