بتاسهم
1400/12/06
08:25
#ثتران در بهمن 316 میلیارد ریال فروش داشت و5 ماهه به عدد 1332 میلیارد ریالی رسیده است

#ثتران در بهمن ۳۱۶ میلیارد ریال فروش داشت و۵ ماهه به عدد ۱۳۳۲ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0