کدال۳۶۰
1400/05/30
15:39
#اروند آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1400/...

#اروند


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰۱۴۰۰-۰۵-۳۰ ۱۵:۳۹:۴۸ (۷۸۳۹۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0