حامیان بورس ایران
1399/09/07
15:52
#کانال_طوفان_خان مخصوص استراتژی #کوتاه_مدتی_ها بازار تخصصی داره میشه و جابجایی های به موقع برای شما ضروری است هر سهمی دوره خودش رو داره. من طوفا...

#کانال_طوفان_خانمخصوص استراتژی #کوتاه_مدتی_هابازار تخصصی داره میشه و جابجایی های به موقع برای شما ضروری است هر سهمی دوره خودش رو داره.من طوفان خان بورسیتعصب به سهمی ندارم.


اگر بتونی ورود و خروج به موقع یاد بگیری از همه چی بهتره.


این کار ریسک داره ولی مهم #برایند کاری هست.https://t.me/Tornado_B

انتهای خبر

0
0