کارگزاری آبان
1399/11/08
10:17
📈سيمانی ها امروز با معاملاتی پر تقاضا را تجربه می کنند.#سپاها, #سنير, #سكرد, #ساراب, #سشرق, #سفارس, #سدور, #سخاش, #سيلام, #سمازن, #سصوفي, #سفانو, #...

📈سیمانی ها امروز با معاملاتی پر تقاضا را تجربه می کنند.#سپاها, #سنیر, #سکرد, #ساراب, #سشرق, #سفارس, #سدور, #سخاش, #سیلام, #سمازن, #سصوفی, #سفانو, #سرود, #سبهان, #سبجنو, #سدشت, #سهگمت و #سفار نمادهای مورد توجه گروه اند.#سیتا, #ساروم, #سیدکو و #سغرب مثبت و متعادل اند.


انتهای خبر

0
0