بتاسهم
1401/03/07
23:41
#داسوه فروردین با فروش ۲۶۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به 389 و 2ماهه 650 میلیارد ریال رسیده است 582 میلیارد ریال مدت فروش مشابه سا...

#داسوه فروردین با فروش ۲۶۰ میلیارد ریالی مواجه بوده و اردیبهشت به ۳۸۹ و ۲ماهه ۶۵۰ میلیارد ریال رسیده است


۵۸۲ میلیارد ریال مدت فروش مشابه سال قبل استانتهای خبر

0
0