پارسیس تحلیل
1399/10/28
20:04
#وکبهمن بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم مدیریت سرمایهگذاریکوثربهمن- وکبهمن در تاریخ 27 دی 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4...

#وکبهمنبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم مدیریت سرمایهگذاریکوثربهمن- وکبهمن در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴,۵۴۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳,۹۲۴ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد کاوه جنوب کیش - بیمه پارسیان - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا و سرمایه گذاری ساختمان‌ایران.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۵۲۹ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۴۳۲ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #وکبهمن ۱۹,۹۳۳ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۹۷ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0