رویال بورس
1399/08/18
16:17
#شدوص با نزدیک شدن به روند صعودی خود با افزایش تقاضا روبرو شده و در صورت شکست محدوده 2200 می تواند در میانمدت سقف کانال محدوده ۶ هزارتومان را تاچ ...

#شدوص


با نزدیک شدن به روند صعودی خود با افزایش تقاضا روبرو شده و در صورت شکست محدوده ۲۲۰۰ می تواند در میانمدت سقف کانال محدوده ۶ هزارتومان را تاچ کند


https://www.instagram.com/p/CHTcBSngylk/?igshid=۱wnzwsfqaei۸۶انتهای خبر

0
0