سهم گلچین
1399/12/25
14:30
سود سهام: مجمع #شپاکسا 1250 ریال سود تقسیم کرد مجمع #کیسون 60 ریال سود تقسیم کرد مجمع #ولشرق 280 ریال سود تقسیم کرد مجمع #دشیری 8530 ریال سود ت...

سود سهام:مجمع #شپاکسا ۱۲۵۰ ریال سود تقسیم کردمجمع #کیسون ۶۰ ریال سود تقسیم کردمجمع #ولشرق ۲۸۰ ریال سود تقسیم کردمجمع #دشیری ۸۵۳۰ ریال سود تقسیم کردمجمع #پردیس ۱۴۰۰ ریال سود تقسیم کردمجمع #ساروج ۱۲۰۰ ریال سود تقسیم کردمجمع #ولغدر ۵۰ ریال سود تقسیم کردمجمع #سکرما ۱۱۰۰ ریال سود تقسیم کرد

انتهای خبر

0
0