تحلیل برای سود
1400/12/16
10:40
#گزارشات_ماهانه_بهمن #ونیکی در گزارش ماهانه بهمن 890 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #ومعادن در گزارش ماهانه بهمن 427 میلیارد ری...

#گزارشات_ماهانه_بهمن#ونیکی در گزارش ماهانه بهمن ۸۹۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#ومعادن در گزارش ماهانه بهمن ۴۲۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#واتی در گزارش ماهانه بهمن ۱۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وبشهر در گزارش ماهانه بهمن ۷۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0