همفکران
1399/09/23
09:17
#نبض_بازار 📈بازگشایی نمادهای #نوری، #تکمبا، #فارس، #فاراک، #غنوش، #پدرخش، #ونفت، #ولصنم، #ولپارس، #سصفها و #دالبر

#نبض_بازار


📈بازگشایی نمادهای #نوری، #تکمبا، #فارس، #فاراک، #غنوش، #پدرخش، #ونفت، #ولصنم، #ولپارس، #سصفها و #دالبرانتهای خبر

0
0