بورس۲۴
1400/10/25
18:51
«خدیزل»از نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت بهمن دیزل اعلام نمود یک قطعه زمینی واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی سپهر: در قبال واگذاری ملک بلوار صبا گروه بهمن و مابقی پرداخت نقد جهت توسعه فعالیت خدمات پس از فروش این شرکت بنام شرکت بهمن دیزل گردد و باتوجه به اینکه درحال حاضر شرکت بهمن دیزل جهت توسعه فعالیت در جستجوی زمینی با موقعیت مکانی بهتری می باشد و همچنین با عنایت به توافق نامه ۱۴۰۰.۱۰.۲۵ فی مابین گروه بهمن با شرکت بهمن دیزل توافق گردید تا انتقال مالکیت زمین مزبور به نام شرکت گروه بهمن صورت پذیرد.

«خدیزل»از نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت بهمن دیزل اعلام نمود یک قطعه زمینی واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمانی سپهر: در قبال واگذاری ملک بلوار صبا گروه بهمن و مابقی پرداخت نقد جهت توسعه فعالیت خدمات پس از فروش این شرکت بنام شرکت بهمن دیزل گردد و باتوجه به اینکه درحال حاضر شرکت بهمن دیزل جهت توسعه فعالیت در جستجوی زمینی با موقعیت مکانی بهتری می باشد و همچنین با عنایت به توافق نامه ۱۴۰۰.۱۰.۲۵ فی مابین گروه بهمن با شرکت بهمن دیزل توافق گردید تا انتقال مالکیت زمین مزبور به نام شرکت گروه بهمن صورت پذیرد.

خدیزل
انتهای خبر

0
0