مهدی افضلیان
1399/11/14
08:58
#وسپهر یکی به بازارگردان وسپهر اطلاع بده که خرید سهم تو +5 درصد اسمش حمایت نیست. یه بررسی هم انجام بشه که روزانه خریدار سهم تو منفی 5 کیه و فروشن...

#وسپهریکی به بازارگردان وسپهر اطلاع بده که خرید سهم تو +۵ درصد اسمش حمایت نیست.یه بررسی هم انجام بشه که روزانه خریدار سهم تو منفی ۵ کیه و فروشنده سهم در مثبت ۵ کیههر جور حساب کنی نشون میده که یه رانتی از این محل داره توزیع میشه.@mehdiafzaliaan

انتهای خبر

0
0