نوسانگیر بازار سرمایه
1401/03/04
10:29
✳️ #رانفور به رنج مثبت رسید +1% قدرت خریدار : 0.79 برابر فروشنده سرانه خرید حقیقی : 8.5 میلیون تومان ✅ @Navasani

✳️ #رانفور به رنج مثبت رسید +۱٪
قدرت خریدار : ۰.۷۹ برابر فروشندهسرانه خرید حقیقی : ۸.۵ میلیون تومان✅ @Navasaniانتهای خبر

0
0