سلامت بورس
1400/01/08
10:35
▪️قسمتی از فشار فروش فعلی تاصیکو برای حق تقدم هایی ست که به سهم تبدیل شده این موارد رو در تحلیل های قبلی ریپلای شده لحاظ کنید

▪️قسمتی از فشار فروش فعلی تاصیکو برای حق تقدم هایی ست که به سهم تبدیل شده


این موارد رو در تحلیل های قبلی ریپلای شده لحاظ کنیدانتهای خبر

0
0