تارگت بورس
1400/09/07
20:29
#غاذر عبور و تثبیت بالای 4000 برای ثبت تارگت 4400 مهم خواهد بود در غیر اینصورت تا 3500 استراحت خواهد داشت

#غاذر عبور و تثبیت بالای ۴۰۰۰ برای ثبت تارگت ۴۴۰۰ مهم خواهد بود در غیر اینصورت تا ۳۵۰۰ استراحت خواهد داشتانتهای خبر

0
0