اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1399/08/20
08:50
#وبملت پس از تشکیل آرایش برگشتی سقف دو قلو و حرکت اصلاحی تا معادل ارتفاع خط گردن، به دلیل ظهور واگرایی مثبت به نظر می رسد یک حرکت رو به بالا داشته ...

#وبملت


پس از تشکیل آرایش برگشتی سقف دو قلو و حرکت اصلاحی تا معادل ارتفاع خط گردن، به دلیل ظهور واگرایی مثبت به نظر می رسد یک حرکت رو به بالا داشته باشد


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0