تارگت بورس
1400/09/05
22:41
#ثشاهد مجدد در محدوده 1050 میتوان یک په ورود داشت

#ثشاهد مجدد در محدوده ۱۰۵۰ میتوان یک په ورود داشتانتهای خبر

0
0