کدال۳۶۰
1399/09/18
16:39
#ولقمان آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منت...

#ولقمان


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰زمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰۱۳۹۹-۰۹-۱۸ ۱۶:۳۹:۴۸ (۷۰۱۱۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0