بورس۳۶۵
1399/09/17
20:14
نـــــــام نــمــاد: #وتجارت 📊 تــــوضــیـــحـــات: رنج سهم از از صف خرید تا منفی هیجانی بود قدرت خرید خوبی سهم دارد و جریان نقدینگی بسیار خوبی.....

نام نماد: #وتجارت📊 توضیحات:رنج سهم از از صف خرید تا منفی هیجانی بود قدرت خرید خوبی سهم دارد و جریان نقدینگی بسیار خوبی..


انتظار می رود برای فردا سهم به تعادل برسد و روند خوبی داشته باشد
『تاریخ: دوشنبه ۱۷ آذر ماه 』انتهای خبر

0
0