بتاسهم
1399/08/18
05:07
هریس :ممکن است من اولین زن در این مقام باشم ولی آخرین ان نخواهم بود . اینجا کشور احتمالات و امکانات است.

هریس :ممکن است من اولین زن در این مقام باشم ولی آخرین ان نخواهم بود . اینجا کشور احتمالات و امکانات است.


انتهای خبر

0
0