کدال۳۶۰
1401/03/17
18:53
#پارتا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1401/03/07 ...

#پارتا


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
🔹 سرمایه فعلی: ۲,۲۰۲,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۱۴٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۵۰۸,۶۴۷ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : ۲,۵۰۸,۶۴۷ میلیون ریال
۱۴۰۱-۰۳-۱۷ ۱۸:۵۴:۴۵ (۸۹۳۵۶۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0