بتاسهم
1399/11/06
16:39
#وتوسم در دی به سود 92 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا دی ماه 63126 میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#وتوسم در دی به سود ۹۲ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده و تا دی ماه ۶۳۱۲۶ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0