تکسهم ۹۸
1401/02/10
20:17
#کاوه برگشت از کف کانال صعودی میان مدت و در مسیر مقاومت مشخص شده در 1430 تومان که خیلی هم مقاومت سختی به حساب میاد می باشد. حمایت ۱۱۰۰ تومان ...

#کاوهبرگشت از کف کانال صعودی میان مدت و در مسیر مقاومت مشخص شده در ۱۴۳۰ تومان که خیلی هم مقاومت سختی به حساب میاد می باشد.
حمایت ۱۱۰۰ تومان
@taksahm_۹۸انتهای خبر

0
0