بتاسهم
1399/11/06
20:12
#غبشهر در دی در اولین ماه سال مالی خود به فروش ۳۵۶۱ میلیارد ریالی رسید .نرخ نیز ۱۰۲,۷۳۰,۴۵۴ ریال است .

#غبشهر در دی در اولین ماه سال مالی خود به فروش ۳۵۶۱ میلیارد ریالی رسید .نرخ نیز ۱۰۲,۷۳۰,۴۵۴ ریال است .


انتهای خبر

0
0