بورس۲۴
1401/03/04
16:53
سهامداران «توریل» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توکاریل در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۲۴۸ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. درآمد این شرکت در اردیبهشت به ۱۲۲ میلیارد تومان رسید.

سهامداران «توریل» در جریان باشند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توکاریل در مدت ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت حدود ۲۴۸ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. درآمد این شرکت در اردیبهشت به ۱۲۲ میلیارد تومان رسید.


توریلتوریل
انتهای خبر

0
0