تجریش بورس
1399/09/17
11:46
آنچنان وبصادر میخرن که باور نکردنی است بنظر من خیلی بالا خواهد رفت البته این نظر شخصی است با برسی خودتان پیگیری کنید

آنچنان وبصادر میخرن که باور نکردنی استبنظر من خیلی بالا خواهد رفتالبته این نظر شخصی است با برسی خودتان پیگیری کنید

انتهای خبر

0
0