بتاسهم
1401/02/08
22:46
#کسرام در بهمن با فروش 74 میلیارد ریالی و اسفند هم 85 میلیارد ریال و فروردین 39 میلیارد ریال بوده و به عدد 422 میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی داشت

#کسرام در بهمن با فروش ۷۴ میلیارد ریالی و اسفند هم ۸۵ میلیارد ریال و فروردین ۳۹ میلیارد ریال بوده و به عدد ۴۲۲ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی داشت


انتهای خبر

0
0