ایران بورس
1399/10/28
15:34
این تحلیل قبل سهم #ثامید هست که سهم خلاف انتظار وارد سناریوی دوم شد. حال در اواخر تکمیل این سناریو هستیم

این تحلیل قبل سهم #ثامید هست که سهم خلاف انتظار وارد سناریوی دوم شد.


حال در اواخر تکمیل این سناریو هستیمانتهای خبر

0
0