پایگاه خبری انتخاب
1400/05/29
19:19
امام جمعه کرج: 🔹فرقی بین طالبان دیروز و امروز نیست؛ کسی نباید سادگی کند 🔹 طالبان بداند اگر در تعامل با ایران اشتباه کند، سرنوشت بدتری از داعش در ...

امام جمعه کرج:


🔹فرقی بین طالبان دیروز و امروز نیست؛ کسی نباید سادگی کند🔹 طالبان بداند اگر در تعامل با ایران اشتباه کند، سرنوشت بدتری از داعش در انتظار آنان خواهد بودجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲erM


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0