بولتن اقتصادی
1399/08/18
08:57
آخرین نتایج انتخابات مجلس سنای امریکا حاکی از رقابت بسیار نزدیک دو حزب بر سر اکثریت مجلس است! در صورتی که دموکراتها بتوانند اکثریت مجلس سنا را هم ...

آخرین نتایج انتخابات مجلس سنای امریکا حاکی از رقابت بسیار نزدیک دو حزب بر سر اکثریت مجلس است!در صورتی که دموکراتها بتوانند اکثریت مجلس سنا را هم از آن خود کنند ، وزنه قدرت سیاسی در امریکا چرخش بزرگی به سمت حزب دموکرات خواهد داشت !ریاست جمهوری + مجلس نمایندگان + مجلس سناانتهای خبر

0
0