چارت های رامین جعفری
1400/05/31
16:52
#وکبهمن از اصلاح شدیدای بازاره که قیمت عرضه اولیه 1400 بوده بنظرم میتونه دوباره ببینه و بالاتر بره

#وکبهمن از اصلاح شدیدای بازاره که قیمت عرضه اولیه ۱۴۰۰ بوده بنظرم میتونه دوباره ببینه و بالاتر برهانتهای خبر

0
0