نوآوران امین
1401/02/29
16:57
شکر(#قشکر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 119 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماهه 1401 د...

شکر(#قشکر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۱۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹۲۶,۷۶۷ میلیون ریال به مبلغ ۲,۰۳۲,۲۴۶ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۵۴۴ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق زیان ۸۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0