اسمارت بورس
1400/01/15
13:52
#کدال #گزارش_خوب 🟣 #فملی با سرمایه ثبت شده 200,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 419,401,380 میلیون ریال در...

#کدال #گزارش_خوب🟣 #فملی با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۱۹,۴۰۱,۳۸۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۷٪ رشد داشته است.🟣 #کساوه با سرمایه ثبت شده ۵۲۹,۵۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵,۷۲۰,۹۲۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۲٪ رشد داشته است.🟣 #پکویر با سرمایه ثبت شده ۲,۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۴,۱۳۷,۸۰۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۳٪ رشد داشته است.🟣 #بمپنا با سرمایه ثبت شده ۷۲۸,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳,۰۳۷,۳۹۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰٪ رشد داشته است.🟣 #جم با سرمایه ثبت شده ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۶۲,۸۵۹,۴۱۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵٪ رشد داشته است.🟣 #افق با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۵۲,۷۰۷,۷۴۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸٪ رشد داشته است.🟣 #سیستم با سرمایه ثبت شده ۱,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۵۵۰,۶۴۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱٪ رشد داشته است.🟣 #خپویش با سرمایه ثبت شده ۳۲۴,۱۲۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۴,۰۰۰,۷۷۲ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸٪ رشد داشته است.از ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


💰

انتهای خبر

0
0