کدال۳۶۰
1399/09/30
15:54
#قثابت خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/04/31 شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مو...

#قثابت


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۱۵:۵۴:۵۳ (۷۰۴۲۰۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0