کارگزاری سهام بارز
1399/08/12
15:21
✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروه زراعت 21 میلیارد تومان و گروه قند و شکر7میلیارد تومان 12آبان 1399

✅بیشترین ورود پول حقیقی به گروه زراعت ۲۱ میلیارد تومان و گروه قند و شکر۷میلیارد تومان


۱۲آبان ۱۳۹۹انتهای خبر

0
0