پارسیس تحلیل
1399/08/30
20:00
#وپخش بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم هلدینگ داروپخش - وپخش در تاریخ 28 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 12976 میلیارد ...

#وپخشبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم هلدینگ داروپخش - وپخش در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۲۹۷۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۲۷۴۰ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کارخانجات دارو پخش - داروسازی اکسیر - توزیع داروپخش و لابراتوارهای دارویی رازک.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۳۳۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳۲۸ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #وپخش ۱۵۹۶۸۳ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۷۳ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0